Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
  en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking
  stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn
  herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
  van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
  ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Wasombouw BV
Frankrijkstraat 3
5171 PR te Kaatsheuvel

Telefoonnummer: 0625157092
E-mailadres: info@wasombouw.nl
KvK-nummer: 81237251
BTW-identificatienummer: NL862007811B01Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
  consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument
  zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
  en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
  of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
  zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
  passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
  in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
   daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
   ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
   gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
   andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
   communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
   deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
   hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
   indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
   worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
   waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
   en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
  acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
   klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
   uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
   ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
   uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
   duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat
  in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
  consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
  nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
  indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
  dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
  Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door
  middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar
  heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
  product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
  geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
  verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
  ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
  opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag
  van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de
  door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening. Als het product nog niet bij u geleverd is en u
  annuleert de bestelling dan krijgt u het volledige bedrag inclusief verzendkosten terug.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
  voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend
  bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via
  de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
  product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
  koopovereenkomst.Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
  zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
  de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties
   van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
   de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
   verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
   verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
   op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
   voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
   van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk –
  en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
  ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
  tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten
  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
  de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
   door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
   anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
   van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
   overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
   toegepaste materialen.Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
  aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument
  geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
  schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat
  de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
  op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
  kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
  allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
  allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
   bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
  en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
  stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
  overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
  dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
  niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
  kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
  jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand
  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
  bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
  vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
  ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
  kosten in rekening te brengen.Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
  een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
  vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de
  webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling
  overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
  WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze
  webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
  Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de
  mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur
  aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
  ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen
  van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
  consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het
  mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
  (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
  haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
  indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Opgesteld op 04-10-2021